Ogled tovarne

Zunanjost tovarne

yrtytr

tgreytr

Delavnica predelave

jghkut

iutyuy

tovarna (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

tovarna (4)

iutuy

utyiuyoi

resnično

gfhjytiu

Delavnica za izdelavo kalupov

utyiu

res

tovarna (9)

tovarna (5)

ytruytr

Delavnica za brizganje

tovarna (2)

tovarna (1)

tovarna (7)